نبات زعفرانی ۸ عددی دسته دار

نبات زعفرانی۲۲ عددی دسته دار
کد محصول تعداد در جعبه وزن خالص جعبه وزن ناخالص جعبه تعداد جعبه در کارتن ابعاد در کارتن
طول      عرض      ارتفاع
تعداد کل کارتن وزن خالص کارتن وزن ناخالص کارتن
۹۸N --- --- ۱۴۵ گرم ۴۸ ۶۰ ۲۶ ۲۳ ۴۸ --- ۸/۴ کیلوگرم